Webshop Terms & Privacy

//Webshop Terms & Privacy
Webshop Terms & Privacy2017-11-14T20:01:08+02:00

Artikel 1 Definities

1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van ‘No100% Compromise’, wordt bedoeld “PTC BV”, gevestigd te Amsterdam of alle daaraan gelieerde ondernemingen;

1.2 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “wederpartij” of “afnemer” wordt daaronder tevens verstaan “opdrachtgever” of “koper” of “een ieder met wie No100% Compromise” een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, aan of voor wie No100% Compromise een aanbieding doet, aan of voor wie No100% Compromise levert of aan of voor wie een prestatie door No100% Compromise wordt verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten door No100% Compromise gedaan c.q. aangegaan. No100% Compromise wijst nadrukkelijk toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de hand.

2.2 Op bedingen, afwijkende van deze voorwaarden, kan slechts beroep worden gedaan indien en voor zover deze door No100% Compromise schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten, catalogi e.d. zijdens No100% Compromise zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

3.2 Aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht en vervallen één maand na datum.

Artikel 4 Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de schriftelijke orderbevestiging, die zijdens No100% Compromise wordt opgemaakt overeenkomstig de tussen partijen vooraf besproken voorwaarden (als aanbod), door afnemer voor akkoord is geretourneerd aan No100% Compromise (als aanvaarding).

4.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft No100% Compromise het recht om het aanbod, althans de schriftelijke orderbevestiging te herroepen, onverwijld nadat het aanbod door afnemer is aanvaard.

4.3 Van de overeenkomst maakt deel uit een ontwerp met specificaties dat door No100% Compromise wordt vervaardigd overeenkomstig de opgaven van afnemer. Dit ontwerp is bindend zodra afnemer zijn schriftelijke goedkeuring kenbaar heeft gemaakt aan No100% Compromise. Goedkeuring kan geschieden in het kader van de aanvaarding als bedoeld in lid 1 van dit artikel, indien het ontwerp onderdeel uitmaakt van de schriftelijke orderbevestiging, dan wel separaat, indien het ontwerp separaat aan afnemer is toegezonden.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen die door No100% Compromise gehanteerd zijn, indien niet anders overeengekomen, zijn exclusief BTW, heffingen, belastingen en accijnzen en zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen c.q. kostprijsbepalende factoren.

5.2 Indien kostprijzen c.q. kostprijsbepalende factoren nadat de overeenkomst is tot stand gekomen en voordat levering heeft plaatsgevonden wijzigen, is No100% Compromise gerechtigd de aan de wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Zo een levering op verzoek van de wederpartij langer dan één maand wordt vertraagd, wordt de wederpartij voor iedere maand of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgave van een leveringstermijn geschiedt bij benadering. No100% Compromise verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven leveringstermijn te houden, evenwel geeft overschrijding van de leveringstermijn afnemer geen recht om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, behoudens voor zover uit lid 4 van onderhavig artikel anders voortvloeit.

6.2 Indien partijen, in plaats van een opgegeven leveringstermijn, een uiterste leveringsdatum zijn overeengekomen, is deze datum slechts fataal als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW, indien en voor zover afnemer ervoor heeft zorg gedragen dat alle gegevens (maten, kleuren, opdrukken, etc.) die door hem moeten worden opgegeven tijdig en volledig zijn verstrekt, het ontwerp door hem tijdig en onvoorwaardelijke is goedgekeurd en alle verschuldigde betalingen tijdig en volledig zijn voldaan. Indien afnemer niet tijdig en/of volledig aan deze verplichtingen voldoet, is No100% Compromise niet langer gebonden aan de overeengekomen leveringsdatum, zodat levering na die leveringsdatum afnemer geen recht geeft om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.3 Een opgegeven leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt, waaronder begrepen dat afnemer het ontwerp heeft goedgekeurd, maar is slechts bindend indien en voor zover afnemer ervoor heeft zorg gedragen dat alle gegevens (maten, kleuren, opdrukken, etc.) die door hem moeten worden opgegeven tijdig en volledig zijn verstrekt en alle verschuldigde betalingen tijdig en volledig zijn voldaan. Indien afnemer niet tijdig en/of volledig aan deze verplichtingen voldoet, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd, zonder dat zulks afnemer het recht geeft om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.4 In alle gevallen heeft afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) No100% Compromise bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie weken alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.5 Wijzigingen, aangebracht op verzoek van afnemer in een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen leveringstermijn en/of leveringsdatum door No100% Compromise wordt overschreden. Voor dergelijke overschrijdingen aanvaardt No100% Compromise geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 Levering, risico- en eigendomsovergang

7.1 Levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat de zaken de magazijnen van No100% Compromise hebben verlaten dan wel het tijdstip dat No100% Compromise afnemer heeft medegedeeld dat de zaken ter verzending gereed liggen, al naar gelang welk tijdstip eerder ligt.

7.2 Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip van levering voor rekening van afnemer.

7.3 Indien afnemer No100% Compromise tijdig daartoe de wens te kennen geeft, is No100% Compromise bereid de zaken op kosten van afnemer te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risico-overgang op afnemer en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van afnemer komen.

7.4 Eigendomsovergang op afnemer vindt eerst plaats nadat deze aan No100% Compromise al het door afnemer verschuldigde uit hoofde van enige overeenkomst, althans rechtsverhouding, met No100% Compromise, met inbegrip van eventuele renten en kosten, heeft voldaan.

7.5 Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is, zolang de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Vervoer

8.1 Vervoer van verkochte, dan wel te leveren zaken is voor rekening en risico van afnemer.

8.2 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst wordt het vervoer af magazijn van No100% Compromise, doch voor rekening en risico van afnemer, in de opdracht tot levering begrepen geacht.

Artikel 9 Betaling

9.1 Hoewel No100% Compromise in beginsel voor de levering een factuur doet opmaken en verzenden, dient betaling voor (af)levering te geschieden à contant in euro’s, dan wel voor (af)levering te zijn geschied middels overboeking op de bankrekening van No100% Compromise, zonder enige korting, schuldvergelijking of compensatie, ongeacht of de factuur dan reeds is opgemaakt en verzonden.

9.2 Bij gebreke van tijdig betaling is No100% Compromise, met inachtneming van artikel 6.2 en artikel 6.3, gerechtigd om de levering op te schorten tot het moment dat betaling heeft plaats gevonden, ongeacht of in de tussentijd de leveringstermijn of overeengekomen leveringsdatum wordt overschreden en aldus zonder dat zulks afnemer het recht geeft om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9.3 Bij gebreke van tijdige betaling is afnemer bovendien zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag.

9.4 Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde (invorderings)kosten, in de tweede plaats ter voldoening van de hem verschuldigde rente en vervolgens in mindering op de oudste openstaande vordering.

9.5 Alle kosten die verkoper maakt, zowel in rechte als buiten rechte, teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding te vorderen van de overeenkomst, zijn voor rekening van afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer aan No100% Compromise verschuldigde, zulks met een minimum van € 500,-.

9.6 Indien zich bij een overeenkomst twee of meer afnemers hebben verbonden tegenover No100% Compromise, dan zijn zij hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde.

Artikel 10 Aanvaarding en reclames

10.1 Reclames omtrent het (af)geleverde dienen schriftelijk binnen twee dagen na (af)levering, indien het gebrek zichtbaar is, en bij verborgen gebreken binnen twee dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn, aan No100% Compromise kenbaar te zijn gemaakt.

10.2 Geringe afwijkingen met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, aantallen, dikte, kleur etc. van geleverde zaken leiden niet tot honorering van reclames.

10.3 Zo afnemer de (af)levering niet aanvaardt, is No100% Compromise gerechtigd hetzij nakoming van de overeenkomst, hetzij ontbinding van de overeenkomst te vorderen. In zodanig geval, kan No100% Compromise aanvullende schadevergoeding vorderen, waartoe onder meer te rekenen opslagkosten met een minimum van 1% per maand van de factuurwaarde van de opgeslagen zaken en verschuldigd voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de zaken in opslag worden gehouden.

Artikel 11 Annulering

11.1 Annulering door afnemer van een door No100% Compromise geaccepteerde order is alleen geldig indien dit bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan No100% Compromise geschiedt en zodanige annulering vervolgens schriftelijk door No100% Compromise wordt geaccepteerd.

11.2 Zo annulering door No100% Compromise wordt geaccepteerd, is afnemer gehouden aan No100% Compromise in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van No100% Compromise.

11.3 No100% Compromise is gerechtigd een order te annuleren indien:

  1. afnemer jegens No100% Compromise bestaande verplichtingen niet nakomt;
  2. afnemer overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag onder hem wordt gelegd;
  3. in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door afnemer kan worden verlangd, waaronder uitdrukkelijk begrepen tekortschieten van toeleveranciers van No100% Compromise;
  4. Indien No100% Compromise op enig moment blijkt dat afnemer onvoldoende kredietwaardig is, althans No100% Compromise gegronde vrees heeft voor nakoming zijdens afnemer van de op hem rustende verplichtingen

11.4 Indien No100% Compromise zich beroept op het annuleringsrecht als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door No100% Compromise verschuldigd. Voorts is afnemer in dit geval verplicht het reeds door No100% Compromise uitgevoerde gedeelte van de betreffende order af te nemen en te vergoeden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 No100% Compromise aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover deze uit onderhavig artikel voortvloeien.

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is No100% Compromise slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, te weten vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. No100% Compromise sluit iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade uit, hieronder begrepen ondermeer vergoeding van gevolg – of indirecte schade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, schade als gevolg van het gebruik van door No100% Compromise geleverde zaken en alle andere vormen van indirecte schade.

12.3 Door No100% Compromise verschuldigd geworden schadevergoeding ingevolge lid 2 zal nimmer meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door No100% Compromise aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief BTW.

12.4 No100% Compromise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan c.q. ten gevolge van de hoedanigheid van geleverde zaken, indien toevoeging, bewerking of verwerking hieraan, c.q. hiervan heeft plaatsgevonden.

12.5 In geval van onrechtmatige daad van No100% Compromise of van haar werknemers of ondergeschikten is No100% Compromise, voor zover zij rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en voor overige schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van No100% Compromise voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In alle gevallen komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de door No100% Compromise gesloten verzekering wordt uitbetaald.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade onverwijld, doch in géén geval later dan één jaar na het ontstaan daarvan bij No100% Compromise heeft gemeld middels aangetekend schrijven.

12.7 Afnemer vrijwaart No100% Compromise voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de door No100% Compromise geleverde zaken, die door afnemer aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 13 Ondergeschikten

13.1 Toezeggingen door personeel van No100% Compromise gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door No100% Compromise zijn bevestigd.

13.2 In alle gevallen, waarin No100% Compromise een beroep kan doen op enig beding van deze algemene voorwaarden, kunnen ook aan No100% Compromise ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, dan wel derden, welke in opdracht van No100% Compromise werken, daarop beroep doen.

Artikel 14 Geschillenregeling

14.1 Geschillen welke voortvloeien uit overeenkomst of aanbieding worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het Arrondissement Amsterdam, dan wel de bevoegde Rechter in het Arrondissement van de woonplaats van afnemer, zulks ter keuze van No100% Compromise.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 Afnemer zal No100% Compromise vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van inbreuk op rechten, daaronder begrepen die van intellectuele en industriële eigendommen, op door afnemer aan No100% Compromise geleverde en/of ter beschikking gestelde stukken, bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen en dergelijke, indien deze door of in opdracht van afnemer zijn ontwikkeld of tot stand gebracht, op basis waarvan No100% Compromise werkzaamheden verricht of heeft verricht. Afnemer verplicht zich tot vergoeding van alle schade aan No100% Compromise, die deze lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigde met betrekking tot rechten, onder andere industriële en of intellectuele eigendomsrechten.

15.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door No100% Compromise of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van No100% Compromise. Zij mogen niet aan derden ter hand gesteld worden met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien tussen afnemer en No100% Compromise geen (koop-)overeenkomst wordt gesloten, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een door No100% Compromise gedaan verzoek franco aan No100% Compromise te worden teruggezonden.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle door No100% Compromise gedane aanbiedingen en te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Algemeen

17.1 De nietigheid en/of onwerkzaamheid van enige bepaling in een overeenkomst dan wel in deze voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

Zichttermijn / herroepingsrecht

 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

2.1 Het kenbaar maken van het ontbinden van de overeenkomst kan binnen 14 werkdagen per; brief, retourzending-product of met een email naar info@reebokcrossfit020.nl

 

3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: PTC bv, Reebok CrossFit 020
Website: http://www.reebokcrossfit020.nl
Inschrijfnummer KvK: 53759575
BTW-nummer: 851006036

2. E-mailadres

a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van:
a. sports-supplier: https://www.sports-supplier.nl/privacy

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@reebokcrossfit020.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.