Terms & conditions

/Terms & conditions
Terms & conditions2019-05-16T09:52:47+02:00

Algemene voorwaarden Reebok CrossFit 020 (PTC Bv.)

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden Reebok CrossFit 020 (PTC Bv.) wordt verstaan onder:
Reebok CrossFit 020: PTC B.V. en/of bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Reebok CrossFit 020 aangeboden worden.
Reebok CrossFit 020 Box: de fysieke locatie waar Reebok CrossFit 020, CrossFit aanbied.
Bedrijfsfitness: deelname aan Reebok CrossFit 020 via de werkgever (i) waarbij de werknemer lid van Reebok CrossFit 020 kan worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of (ii) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.
Coach: degene die zorgt draagt voor het beheer van de Reebok CrossFit 020 vestiging.
Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het lid waarmee het lid duurzaam samenwoont en/of bij het lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar (de samen- of inwoning dient op verzoek van Reebok CrossFit 020 te worden aangetoond door middel van een bewijs inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie).
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid, of- in geval van Bedrijfsfitness- de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 12 en 16 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
First Time session: een natuurlijk persoon (m/v), welke niet zijnde als lid, eenmalig deelneemt aan Reebok CrossFit 020 activiteiten.
Add-on(s): (een) additionele dienst(en) of faciliteit(en) die tegen vergoeding van Reebok CrossFit 020 kan/kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Aanmelding en toegang
a. De aanmelding voor Reebok CrossFit 020 vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, op de website (www.reebokcrossfit020.nl) volledig in te vullen. Waaraan gekoppeld, na het ondergaan van de First Time session, het invullen van het Automatische Incasso formulier en/of het voldoen van de eerste maandelijkse betaling, in de Reebok CrossFit 020 Box.
2. de – in geval van bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of fysieke inschrijving het recht om Reebok CrossFit 020 mee te delen dat hij/zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of fysieke inschrijving.
b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Reebok CrossFit 020 de aanmelding heeft ontvangen. Voor het aanmelden word de kosten van de eerste maand voldaan per pin of cash. Het niet betalen van de eerste maand betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.
c. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Reebok CrossFit 020 box onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
d. Elk lid dient, al vorens deel te kunnen nemen aan de Reebok CrossFit 020 activiteiten zich aan te melden via het MindBody boeking systeem. Dat ter controle van leden is ingesteld.

Artikel 3: Mindbody leden account
a. Het Mindbody leden account blijft ten allen tijde eigendom van Reebok CrossFit 020.
b. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het Mindbody leden account en staat er voor in dat de gezinsleden deze algemene voorwaarden en de huisregels van Reebok CrossFit 020 naleven.
c. Bij het ongerede raken van het Mindbody leden account dient het lid dit telefonische 020-6090410 te melden.

Artikel 4: Openingstijden
a. Reebok CrossFit 020 is gerechtigd om de Reebok CrossFit 020 Box geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. Reebok CrossFit 020 is gerechtigd de Reebok CrossFit 020 Box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
c. Indien de Reebok CrossFit 020 box om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling
a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Reebok CrossFit 020 wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 3 volle kalender maanden, startend vanaf de eerst volgende volle kalender maand na de ingangsdatum overeenkomst. Het lidmaatschap kan daarna maandelijks worden opgezegd, met in achtneming van 1 maand opzeg termijn.
b. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso ten zij anders afgesproken.
c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
d. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum automatische incasso, en het lid en/of Gezinslid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de Reebok CrossFit 020 faciliteiten. Is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.
e. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.reebokcrossfit020.nl of bij de balie van de Reebok CrossFit 020 box.
f. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso of indien anders besproken.
g. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Reebok CrossFit 020 dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.
h. Bij niet tijdige ontvangst door Reebok CrossFit 020 van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of storneren om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, ontvangt het lid een e-mail, waarin hij/zij 14 dagen heeft het verschuldigde bedrag te voldoen. Het is tevens toegestaan het verschuldigde bedrag te voldoen middels pin transactie in de Reebok CrossFit020 Box. Reebok CrossFit 020 is gerechtigd om voor iedere eerste mislukte incassopoging 5 euro administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking/betaling, om welke reden dan ook, dan is Reebok CrossFit 020 gerechtigd om het account, en daar mee de toegang tot de Reebok CrossFit 020 Box, te blokkeren. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.c hierboven) uit handen gegeven aan een Incassobureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
i. Reebok CrossFit 020 Mindbody account wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid en/of de gezinsleden kan bovendien de toegang tot de Reebok CrossFit 020 Box worden geweigerd. Daarenboven is Reebok CrossFit 020 gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
j. Reebok CrossFit 020 behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
k. Indien het Lid en/of Gezinslid geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van Reebok CrossFit 020 of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Reebok CrossFit 020 waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
l. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, anders dan volgens de afgesproken uitschrijf termijn bedoelt in artikel 5.a.
m. Reebok CrossFit 020 behoudt zich het recht voor om de lidmaatschap gelden te verhogen gezien de marktwaarde conform CrossFit lidmaatschappen.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient te geschieden in de Reebok CrossFit 020 Box door het invullen van het Automatische incasso formulier ter opzegging. Indien dit niet mogelijk is dient de klant een digitaal stopzetting automatische incasso formulieren volledig in te vullen, inclusief handtekening, retour te zenden naar info@reebokcrossfit020.nl, waarna de stopzetting wordt verwerkt.
b. Een Lid kan zijn of haar lidmaatschap pas stopzetten als de verschuldigde openstaande kosten en/of verschuldigde lidmaatschapskosten zijn voldaan.
c. De opzegtermijn bedraagt tenminste 1 volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving. Indien een lid opzegt in een gebroken kalendermaand, zal er nog 1 volle kalendermaand geïncasseerd worden.
d. Reebok CrossFit 020 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Coach, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
e. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

Artikel 7: Lidmaatschap bevriezen is niet mogelijk
a. Het bevriezen van een lidmaatschap is in geen gevallen toegestaan. Als het lid geen gebruik wenst te maken van de aangeboden sportactiviteiten van Reebok CrossFit 020 voor onbepaalde tijd.
b. Zodra een lid door onvoorziene omstandigheden niet in staat is om gebruik te maken van de aangeboden sportactiviteiten van Reebok CrossFit 020 wordt, tegemoetkoming van een verloren maand, de optie aangeboden voor het tijdelijk doorgeven van zijn of haar lidmaatschap aan derden.
c. Het lid bepaald zelf aan wie hij deze doorgeeft.
d. De automatische incasso blijft van kracht op het rekeningnummer lid.
e. Het lid kan er ook voor kiezen om de verloren maand te verzilveren middels een Personal Trainingssessie van +/- 1 uur.
f. Deze regeling is ten hoogstens geldig voor 2 kalandermaanden.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van onderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Reebok CrossFit 020, is geheel voor eigen risico van het Lid.
b. Zowel Reebok CrossFit 020 als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
c. Het Lid zal zowel Reebok CrossFit 020 als de Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel Reebok CrossFit 020 als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 9: klachten en huisregels
a. In geval van klachten met betrekking tot Reebok CrossFit 020 dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Coach en in tweede instantie tot Reebok CrossFit 020.
b. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van Reebok CrossFit 020 en hiernaar te handelen.
c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Reebok CrossFit 020 staan op de website www.reebokcrossfit020.nl en zijn bij de balie van Reebok CrossFit 020 op te vragen.

Artikel 10: Persoonsgegevens
a. Reebok CrossFit 020 verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Reebok CrossFit 020 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het Lid over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Reebok CrossFit 020 en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Reebok CrossFit 020.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Reebok CrossFit 020 kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Reebok CrossFit 020.
d. Tijdens uw bezoek kunnen er foto’s en/of beeld materiaal opgenomen worden ten behoeven van promotiedoeleinden voor Reebok CrossFit 020. U stemt ermee in dat deze gebruikt kunnen worden voor social media doeleinden. Wenst u dit niet dan kunt u schriftelijke bezwaar maken.

Artikel 11: Add-ons
a. Add-ons verschillen per kalander maand. Actuele informatie word via een nieuwsbrief en/of sociale media kenbaar gemaakt, waaronder de tarieven voor Add-ons.
b. Aanmelden voor Add-ons is mogelijk tijdens de gehele contractduur. De aanmelding voor een add-on is niet gebonden aan het lidmaatschap.
c. Niet leden kunnen zich ook aanmelden voor Add-ons. Zodra niet leden zich hebben ingeschreven is deze algemene voorwaarden van kracht, tot einde Add-on.

Artikel 11.1: Add-on toelichting
a. Deze Add-on geeft geen recht op specifieke groepslessen of specifieke tijden.
b. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol)
c. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden via Mindbody boeking systeem of anders voor geschreven.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Reebok CrossFit 020 aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Reebok CrossFit 020 zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Reebok CrossFit 020 is gevestigd.

Artikel 13: Tot slot
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Reebok CrossFit 020 te accepteren.
b. Reebok CrossFit 020 heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.